Verzending en retours


1.LEVERINGSTERMIJNEN


Wij streven ernaar om de bestelde producten binnen een termijn van 5 werkdagen na uw bestelling te leveren. Indien de producten niet binnen de 30 dagen na de bevestigingsmail van de bestelling worden geleverd, hebt u het recht om de overeenkomst op te zeggen en de eventueel door u betaalde bedragen terugbetaald te krijgen.

De leveringstermijnen variëren afhankelijk van het type product dat u bestelt, de beschikbaarheid van het product, uw leveringsadres en de door u gekozen leveringsmethode. Leveringsdata zijn indicatief en mogen niet worden beschouwd als strikte deadlines. Wanneer u een bestelling van een product plaatst waarbij op de website aangegeven staat dat dit niet in voorraad is, wordt de leveringstermijn verlengd of zal deze in elk geval verschillen van de leveringstermijn van een product dat reeds op voorraad is. Emile-Simon kan dus een andere leveringstermijn voorzien in functie van het feit dat bepaalde producten niet in voorraad zijn. Dit wordt steeds per product op de website aangegeven zodat u hier op voorhand van op de hoogte bent vooraleer een bestelling wordt geplaatst. U kunt contact met ons opnemen via mail ([email protected]) indien u extra informatie wenst over de leveringstijd van een product dat niet op voorraad is.


2.LEVERINGSPROCES


Tenzij anders overeengekomen, worden de geschikte leveringswijze en de transporteur bepaald door Emile-Simon. Emile-Simon heeft het recht om gedeeltelijke leveringen uit te voeren van producten die onder eenzelfde verkoopovereenkomst vallen. Bijkomende leveringskosten zijn ten laste van Emile-Simon.


3.RETOURNEERPROCES


A.RETOURMELDING


U hebt het recht om deze overeenkomst binnen de veertien dagen zonder opgave van reden te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt veertien dagen na de dag van de levering van het/de product(en). Indien meerdere producten die tot één bestelling behoren, afzonderlijk worden geleverd, begint de herroepingstermijn van veertien dagen te lopen vanaf de datum waarop het laatste product werd geleverd.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, dient u ons uw beslissing om het/de product(en) te retourneren, mee te delen door middel van een ondubbelzinnige verklaring (bv. een brief die u per post of e-mail verstuurt) naar het volgende adres:


Emile-Simon

Langestraat 48

8000 Brugge

België

E-mail: [email protected]


Om geldig uw herroepingsrecht binnen de herroepingstermijn uit te voeren, volstaat het dat u uw mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt vooraleer de herroepingstermijn is verstreken. De retour is succesvol afgerond wanneer u door Emile-Simon een bevestigingsmail heeft ontvangen.

Het herroepingsrecht en de mogelijkheid om producten te retourneren gelden niet voor de levering van producten die volgens de specificaties van onze klant zijn vervaardigd of die duidelijk gepersonaliseerd zijn.


B.RETOURKOSTEN EN RETOURLABEL


Emile-Simon neemt de retourkosten voor haar rekening. Uw retourlabel alsook de nodige instructies bekomt u door een mail te sturen naar [email protected].


C.AANSPRAKELIJKHEID MET BETREKKING TOT DE STAAT VAN DE PRODUCTEN


De producten moeten worden geretourneerd in de staat waarin ze werden geleverd. U bent als enige aansprakelijk voor een eventuele waardevermindering van de producten als gevolg van hun behandeling, anders dan nodig is om de aard en de kenmerken van de producten vast te stellen. U dient ervoor te zorgen dat de producten intact zijn, dat ze niet zijn gebruikt, niet versleten zijn of op welke wijze dan ook beschadigd. Wij behouden ons het recht voor om de retourzending te weigeren van producten die beschadigd zijn, zich in slechte staat bevinden of zich in een staat bevinden waaruit duidelijk blijkt dat ze voor andere doeleinden zijn gebruikt dan de controles die strikt noodzakelijk zijn voor de vaststelling van de aard en de kenmerken van de producten.

Bovendien worden al onze producten verkocht met een echtheidscertificaat. Elk product dat zonder dit certificaat naar ons wordt teruggestuurd, zal niet worden terugbetaald.


D.TERUGBETALING VAN GERETOURNEERDE PRODUCTEN


Als u uw producten retourneert, zullen wij alle van u ontvangen bedragen, met uitzondering van de bijkomende kosten die voortvloeien uit uw keuze voor een andere leveringsmethode dan de goedkoopste standaardlevering die door ons wordt aangeboden, onmiddellijk terugbetalen en in ieder geval uiterlijk veertien dagen na de dag waarop wij de producten retour hebben ontvangen. Wij zullen deze terugbetaling uitvoeren met hetzelfde betaalmiddel als door u voor de oorspronkelijke transactie gebruikt, tenzij u uitdrukkelijk anders bent overeengekomen. Deze terugbetaling zal voor u in geen geval bijkomende kosten met zich meebrengen.


4.CONTROLE EN GEBREKEN


A.MELDING VAN GEBREKEN


U dient de producten op het ogenblik van de levering te controleren en elke afwijking of gebrek onmiddellijk schriftelijk (zie adres bij de topic “retourmelding”) of per e-mail naar info@emile-simon te melden. Deze kennisgeving wordt geacht onmiddellijk te zijn gedaan wanneer deze binnen vijf werkdagen na levering wordt verzonden of, als het gebrek niet zichtbaar was tijdens een normale controle, niet later dan drie werkdagen nadat het gebrek is ontdekt. Als u nalaat een dergelijke kennisgeving te doen, worden de producten geacht door u te zijn goedgekeurd en aanvaard.


B.VERVANGING VAN DEFECTE PRODUCTEN


Wanneer het product een afwijking of gebrek vertoont, hebt u het recht om de herstelling van het gebrek of de vervanging te eisen door een ander product dat vrij van gebreken is. Wij hebben het recht om de door de klant gevraagde herstelling of vervanging te weigeren indien een dergelijke herstelling of vervanging onredelijke kosten met zich zou meebrengen. Wanneer het product niet binnen een redelijke termijn kan worden hersteld of vervangen, hebt u het recht om, steeds in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, de koopovereenkomst te annuleren, een vermindering van de aankoopprijs te vragen of een schadevergoeding te eisen.

Deze garantie doet geen afbreuk aan uw wettelijke rechten als consument op grond van de artikelen 1649bis e.v. van het Belgisch Burgerlijk Wetboek of enig andere dwingend rechterlijke bepalingen die u op grond van de lokale nationale wetgeving geniet.